ANYMESH-SDR系列产品技术规格书

 

ANYMESH-SDR-A1单兵手持电台(1W).pdf
 
ANYMESH-SDR-A1单兵手持电台(4W).pdf
 

 

ANYMESH-SDR-A2单兵背负式电台(小基站4W).pdf
 
ANYMESH-SDR-A2背负式电台(大背负10W).pdf
 

 

ANYMESH-SDR-A2背负式电台(大背负20W).pdf
 


 

ANYMESH-SDR-A3机载式电台(小机载1W).pdf
 
ANYMESH-SDR-A3机载式电台(小机载4W).pdf
 

 

ANYMESH-SDR-A3机载式电台(大机载10W).pdf
 

 

ANYMESH-SDR-A3机载式电台(大机载20W).pdf
 
ANYMESH-SDR-A4固定式电台(10W).pdf
 
ANYMESH-SDR-A4固定式电台(20W).pdf
 

 

ANYMESH-SDR-A5车载式电台(10W).pdf
 
ANYMESH-SDR-A5车载式电台(20W).pdf